Allaho Akbar by Mujtaba Aziz Naza Lyrics

Allaho Akbar Mujtaba Aziz Naza Lyrics

Auzu billahi minash shaitaanir rajeem
Bismillahir rehmanir Raheem
Alhumdulillahi rabbil aalameen, Arrahmanir Raheem, Maliki yawmiddeen,
Iyyaka na budu waiyyaka nastaeen, Ihdinas siratal mustaqeema,
Siratal lazina an amta alaihim, Gairil magdubi alaihim walad daalleen.
Ameen Ameen…

Allah Allah Allah…
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Wahdahu lasharikalahu
Wahdahu lasharikalahu
Allah hu Allah hu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allah Allah La ilaha illallah
Razzaq Malik Momin Bari Moizzo Haque Kawi Quddus
Allah Allah La ilaha illallah
Razzaq Malik Momin Bari Moizzo Haque Kawi Quddus

Paak hai tu shirk se be misl hai be aib hai
Kaynat ke daher ka Khallaq tu Laraib hai
Tujhse hi ya Rab hui hai ibtida har cheez ki
Munhasir teri khushi par hai har ek ki zindagi
Bartaro bala hai Maula tu har ek tehqeeq se
Kehkashah ki gardishen hai bas teri taufique se
Tu Kabir-o-Muktadeer hai teri aali zaat hai
Jo bhi kuch hai is jahan mein sab teri khairat hai

Tu bada hi martabe wala bada zeeshaan hai
Ayatal kursi mein tera saaf ye farmaan hai
Ayatal kursi mein tera saaf ye farmaan hai
Janta hai haziro gayab ke kul halaat ko
Dekhta rehta hai hardam apni makhlooqat ko
Dekhta rehta hai hardam apni makhlooqat ko
Allah Allah Allah… Rabbana lakal hamd
Allah Allah Allah… Ash-haduallailaha illallah
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allah Allah La ilaha illallah
Razzaq Malik Momin Bari Moizzo Haque Kawi Quddus
Allah Allah La ilaha illallah
Razzaq Malik Momin Bari Moizzo Haque Kawi Quddus

Tu gani hai hum gada hai tu hai aala hum nafi
Zarre zarre se ayaan hai aur fir bhi hai khafi
Bakhshne wala hai quwwat natawano ko tu hi
Hath mein thame hue hai aasmano ko tu hi
Hai virasat mein teri dono jahaan waali hai tu
Muntazim aisa nazar rakhta hai apni charsu
Tu bada hai aur bada bhi vo ki hai sabse bada
Zalimon ki tere aage hai bhala aukat kya
Khubiyan tujhme hai jitni kab zabaan se ho adaa
Bas yahi behtar hai kehdu Rabbana Ya Rabbana
Bas yahi behtar hai kehdu Rabbana Ya Rabbana
Daher ki har cheez par Qadir hai tu mere Khuda
Mufliso ko shah karde shah ko karde gada
Mufliso ko shah karde shah ko karde gada
Allah Allah Allah… Rabbana lakal hamd

Allah Allah Allah… Ash-haduallailaha illallah
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu

Har nafas khairat teri har unar teri ataa
Ya Ilaahi maaf karna tu meri har ek khata
Kholde fattah har kismat ka taala kholde
Meri hasti ko jahaan ki neimaton se tol de
Aye gani mujhko ataa kar daulatein qul behrobar
Hai sarapa noor tu aa meri rag rag mein utar
Noor dene wala hai mujhko ilaahi noor de
Waasta Khatmur Rasool ka aaj tu bharpur de
Mustahiq tu hai buzurgi ka ilahul aalameen
Teri is khoobi mein hamsar dusra koi nhi
Teri is khoobi mein hamsar dusra koi nhi
Sunne wala hai tu saare dil ki har awaz ka
Kya thikana hai sukhan fehmi ke is andaaz ka
Kya thikana hai sukhan fehmi ke is andaaz ka
Allah Allah Allah… Rabbana lakal hamd
Allah Allah Allah… Ash-haduallailaha illallah
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu
Allahu Akbar Allah Allah Sattar Gaffar Jabbar tu

Leave a Comment